Algemene Voorwaarden/Cursusreglement

Naast de algemene voorwaarden/cursusregelement zijn ook onderstaande items van toepassing:

Reservering - Inschrijving

Kosten voor reserveren:

  • cursus: €20,-
  • examen: €10,-*
  • up-datedag: €10,-*
  • certificering: €10,-*
  • voorbereidingsdag: €10,-*

*reserveringskosten; worden in mindering gebracht op de definitieve factuur. Bij annulering van de reservering worden deze €10,- berekend als administratiekosten en worden de reserveringskosten dus niet terugbetaald.

Facturering:

Bedrijven:
BTW-plichtige bedrijven ontvangen een factuur waarbij over het factuurbedrag 21% BTW wordt gespecificeerd. Geef hiervoor uw BTW-en KVK-nummer op.

Particulier:
Privé personen ontvangen een factuur zonder BTW-specificatie. Er wordt wél BTW berekend.

Algemeen:
Facturen dienen maximaal 14 dagen na factuurdatum, doch minimaal 14 dagen voor datum van het gereserveerde product te zijn voldaan, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij uitblijven van betaling vervalt niet de verplichting van betalen, maar kan er niet worden deelgenomen aan de op het factuur vermelde cursus of 1e dag van de cursus. Contante betaling op de eerste dag kan, echter dan met vermeerdering van €25,- administratiekosten.    

 

Cursusreglement Sauna-Academie

1.

Aanmelding

Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in bezit van Sauna-Academie te stellen. In die gevallen waarin het cursusgeld wordt betaald door de werkgever of een andere instantie, dient het inschrijfformulier mede door deze te zijn ondertekend in de daartoe bestemde ruimte op het inschrijfformulier.

De deelnemer ontvangt vervolgens van Sauna-Academie een bewijs van inschrijving. Vanaf het moment dat de inschrijving door Sauna-Academie is ontvangen, is de inschrijving definitief.  Vanaf dit moment bestaat bij de deelnemer de verplichting tot betaling van het cursusgeld, met inachtneming van het gestelde in artikel 9.

 

2.

Deelnemerslijst

Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in de volgorde van de betaling van het cursusgeld.

 

3.

Toelating

Indien voor een cursus toelatingsvoorwaarden zijn gesteld in de vorm van diploma's, certificaten e.d. dient bij inschrijving een kopie van de vereiste diploma’s te worden bijgesloten. Sauna Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval een deelnemer die formeel niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, toch toegelaten wordt.

 

4.

Aantal aanmeldingen

Voor iedere cursus is een minimum en een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Sauna Academie behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen de cursus:

• Te verplaatsen naar een latere datum, waarvan de deelnemer z.s.m. schriftelijk of telefonisch bericht krijgt;

• Te annuleren, waarbij restitutie plaats vindt van reeds betaalde cursusgelden.

 

5.

Betaling

Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum en minimaal 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag, te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Sauna Academie tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen kan Sauna Academie de toegang tot de cursus aan de deelnemer ontzeggen, tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Blijft de deelnemer in gebreke, dan wordt de inschrijving nietig verklaard. De cursist blijft echter verplicht tot betaling van het cursusgeld als mede van door Sauna Academie gemaakte incasso- en bijkomende kosten. Bij verzuim van lessen, ongeacht de reden, ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursus geld.

 

6.

Lesrooster

Voor de start van de cursus verstuurt Sauna-Academie een lesrooster, waarin lesdata en -tijden zijn opgenomen. Sauna Academie behoudt zich het recht voor om het lesrooster om organisatorische redenen tussentijds te wijzigen.

Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, rust op Sauna Academie geen andere verplichting dan het organiseren van inhaallessen tot de omvang van de uitgevallen lessen.

 

7.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is na betaling van het verschuldigde cursusgeld eigendom van de cursist, met dien verstande dat het auteursrecht daarvan is uitgesloten. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en onder voorwaarden Sauna Academie.

 

8.

Annuleringsregeling

Annulering van de inschrijving is onder de volgende voorwaarden mogelijk:

• Annulering dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te geschieden.

• Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus zijn enkel 25 euro administratiekosten verschuldigd.

• Bij annulering binnen twee weken voorde aanvang van de cursus is 50% van de volledige cursuskosten verschuldigd.

• Bij achterwege blijven van annulering of bij annulering na aanvang van de cursus zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

• Sauna-Academie kan besluiten tot een gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld bij tussentijdse annulering in geval van ziekte van de deelnemer. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.

• In geval van overlijden van de deelnemer wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden en zal, na ontvangst van schriftelijk bericht, het resterende cursus geld worden gerestitueerd aan de rechthebbenden.

 

9.

Verhindering

Indien door ziekte of een andere zwaarwichtige reden de deelnemer verhinderd is de gehele of gedeeltelijke cursus bij te wonen, mag deze zich laten vervangen. Hiervan dient Sauna Academie schriftelijk op de hoogte te worden gesteld voordat de vervanging plaats vindt. Op grond van vervanging kan de deelnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld doen gelden.

 

10.

Overige bepalingen

• Alle gegevens die in brochures en overige cursusinformatie staan vermeld, worden geacht tot dit studiereglement te behoren, voor zover zij betrekking hebben op de cursus die de deelnemer volgt.

• Sauna Academie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien de kennis welke opgedaan in de cursus in de praktijk wordt toegepast en dit leidt tot mogelijke schade. De cursus is met zorg samengesteld echter bij toepassing in de praktijk dient de cursist te handelen naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid.

 

11.

Geschillen

Eventuele geschillen tussen de deelnemer en Sauna Academie, die niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, dienen te worden voorgelegd de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Cursusreglement Sauna-Academie

1.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in bezit van Sauna-Academie te stellen. In die gevallen waarin het cursusgeld wordt betaald door de werkgever of een andere instantie, dient het inschrijfformulier mede door deze te zijn ondertekend in de daartoe bestemde ruimte op het inschrijfformulier.
De deelnemer ontvangt vervolgens van Sauna-Academie een bewijs van inschrijving. Vanaf het moment dat de inschrijving door Sauna-Academie is ontvangen, is de inschrijving definitief. Vanaf dit moment bestaat bij de deelnemer de verplichting tot betaling van het cursusgeld, met inachtneming van het gestelde in artikel 9.

2.
Deelnemerslijst
Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in de volgorde van de betaling van het Inschrijfgeld en cursusgeld.

3.
Toelating
Indien voor een cursus toelatingsvoorwaarden zijn gesteld in de vorm van diploma`s,certificaten e.d.,dientbij inschrijving een kopie van de vereiste diploma’s te worden bijgesloten. Sauna-Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval een deelnemer die formeel niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, toch toegelaten wordt.

4.
Aantal aanmeldingen
Voor iedere cursus is een minimum en een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Sauna-Academie behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen de cursus:
• Te verplaatsen naar een latere datum,waarvan de deelnemer z.s.m. schriftelijk of telefonisch bericht krijgt;
• Te annuleren,waarbij restitutie plaats vindt van reeds betaalde cursus- en inschrijfgelden.

5.
Betaling
Het cursusgeld dient binnen 14dagen na de factuurdatum, en minimaal 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag, te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Sauna-Academie. Bij niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen kan Sauna-Academie de toegang tot de cursus aan de deelnemer ontzeggen, tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan.
Blijft de deelnemer in gebreke, dan wordt de inschrijving nietig verklaard. De cursist blijft echter verplicht tot betaling van het cursusgeld als mede van door Sauna-Academie gemaakte incasso- en bijkomende kosten. Bij verzuim van lessen, ongeacht de reden, ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursus geld.

6.
Lesrooster
Voor de start van de cursus verstuurt Sauna-Academie een lesrooster,waarin les data en lestijden zijn opgenomen. Sauna-Academie behoudt zich het recht voor om het lesrooster om organisatorische redenen tussentijds te wijzigen.

Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, rust op Sauna-Academie geen andere verplichting dan het organiseren van inhaallessen tot de omvang van de uitgevallen lessen.

7.
Lesmateriaal
Het lesmateriaal is na betaling van het verschuldigde cursusgeld eigendom van de cursist, met dien verstande dat het auteursrecht daarvan is uitgesloten. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en onder voorwaarden Sauna-Academie.

8.
Annuleringsregeling
Annulering van de inschrijving is onder de volgende voorwaarden mogelijk:
• Annulering dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te geschieden.
• Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus zijn enkel 20 euro administratiekosten verschuldigd, Deze vallen weg tegen de inschrijfkosten indien deze zijn betaald.
• Bij annulering binnen twee weken voorde aanvang van de cursus is 50% van de volledige cursuskosten verschuldigd.
• Bij achterwege blijven van annulering of bij annulering na aanvang van de cursus zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
• Sauna-Academie kan besluiten tot een gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld bij tussentijdse annulering in geval van ziekte van de deelnemer. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.
• In geval van overlijden van de deelnemer wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden en zal, na ontvangst van schriftelijk bericht, het resterende cursus geld worden gerestitueerd aan de rechthebbenden.

9.
Verhindering
Indien doorziekte of een andere zwaarwichtige reden de deelnemer verhinderd is de gehele of gedeeltelijke cursus bij te wonen, mag deze zich laten vervangen. Hiervan dient Sauna-Academie schriftelijk op de hoogte te worden gesteld voordat de vervanging plaats vindt. Op grond van vervanging kan de deelnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld doen gelden.

10.
Overige bepalingen
• Alle gegevens die in brochures en overige cursusinformatie staan vermeld, worden geacht tot dit studiereglement te behoren, voor zover zij betrekking hebben op de cursus die de deelnemer volgt.
• Sauna-Academie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien de kennis welke opgedaan in de cursus in de praktijk wordt toegepast en dit leidt tot mogelijke schade. De cursus is met zorg samengesteld echter bij toepassing in de praktijk dient de cursist te handelen naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid.

11.
Geschillen
Eventuele geschillen tussen de deelnemer en Sauna-Academie , die niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, dienen te worden voorgelegd de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2009 - 2023 Sauna Academie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel